top of page

KDE MOHU OBJEDNAT ?

Pokud se roz­hod­ne­te začít se star­to­va­cí sadou či ji­ný­mi čistě pří­rod­ní­mi pro­duk­ty, mů­že­te vy­u­žít i -24% slevu na další ná­ku­py (žádné mě­síč­ní ob­jed­náv­ky, po­plat­ky nebo pro­dej není pod­mín­kou!!).

Budu vám ráda k dis­po­zi­ci jako váš lifestyle kouč a pro­ve­du vás vším, co po­tře­bu­je­te vědět. Také vás na­u­čím, jak s oleji bez­peč­ně za­chá­zet a jak je správ­ně po­u­ží­vat, přes­ně na míru vašim po­tře­bám.

 

Do­sta­ne­te ode mne do za­čát­ku spous­tu ma­te­ri­á­lů, včet­ně ma­nu­á­lu ke star­to­va­cí sadě a při­po­jím vás do naší vzdě­lá­va­cí fa­ce­book sku­pi­ny Tajemství esencí , která je plná tipů,  re­cep­tů a zku­še­nos­tí, jak správ­ně pra­co­vat na tom, abys­te se cí­ti­li skvě­le po všech

strán­kách! 

Jdeme na to!

Za­čně­te zde a po­kra­čuj­te podle kroků níže :
  1. Nejdří­ve si vy­tvo­ří­te pro­fil (zdar­ma). Pře­skoč­te pré­mi­o­vé sady, za­škrt­ně­te NE u Es­sen­tial Re­wards a klik­ně­te na “po­kra­čo­vat bez star­to­va­cí sady”
     
  2. Vyplňte vaše údaje, ne­za­po­meňte si za­psat heslo a svůj osob­ní PIN, u pro­vi­zí za­dej­te „jed­not­li­vec“ a od­sou­hlas­te smluv­ní pod­mín­ky. Ujis­tě­te se, že v po­líč­ku spon­zor/re­gis­trá­tor je mé iden­ti­fi­kač­ní číslo (29636124), které nás pro­po­jí do jedné sítě a následně ode mě dostanete potřebné materiály.
Teď se mů­že­me vrh­nout na ob­jed­náv­ku!
Máte dvě mož­nos­ti, jak po­ří­dit vaši star­to­va­cí sadu nebo pro­duk­ty dle va­še­ho vý­bě­ru. Vy­ber­te si tu, která vám bude lépe vy­ho­vo­vat.

Essential Re­wards ob­jed­náv­ka je nákup s vý­ho­da­mi věr­nost­ní­ho pro­gra­mu. Ne­zá­vaz­ný, bez­plat­ný pro­gram vám za každý nákup vrací 10-25% ve formě bodů, za které na­ku­pu­je­te zdar­ma a také do­stá­vá­te dárky k ob­jed­náv­kám a lev­něj­ší poš­tov­né.


Zna­me­ná to, že za vaši první ob­jed­náv­ku již do­sta­ne­te 10 bodů zpět (cca 14€ na útra­tu při dal­ším ná­ku­pu) a to je roz­hod­ně můj ob­lí­be­ný be­ne­fit!


Ve vir­tu­ál­ní kan­ce­lá­ři klik­ně­te na levé liště « od­mě­ny Es­sen­tial Re­wards », v ka­ta­lo­gu si vy­ber­te pro­duk­ty nebo vaši star­to­va­cí sadu (CZ) s ma­te­ri­á­ly v češ­ti­ně, při­dej­te vše do ko­ší­ku a klik­ně­te na „ulo­žit mě­síč­ní ob­jed­náv­ku“.

 

U poš­tov­né­ho za­dej­te „stan­dard au­toship“, vy­ber­te dneš­ní datum, me­to­du plat­by (Visa, Mas­ter­ca­rd nebo Pa­y­pal) a ulož­te vaši ob­jed­náv­ku.

Jednorá­zo­vá ob­jed­náv­ka je kla­sic­ký jed­no­rá­zo­vý nákup.


Klik­ně­te na horní liště na sekci „pro­duk­ty“ a vy­ber­te si v ka­ta­lo­gu vaši star­to­va­cí sadu (CZ) s ma­te­ri­á­ly v češ­ti­ně a po­kra­čuj­te na „po­klad­na“. U poš­tov­né­ho za­dej­te « stan­dard non au­toship », při­dej­te plat­by (Visa, Mas­ter­ca­rd nebo Pa­y­pal) a po­tvrď­te váš nákup.

Ho­to­vo...;)
Při­jde vám e-mail s po­tvr­ze­ním ob­jed­náv­ky a mů­že­te se těšit na váš ba­lí­ček!
Balíček je na cestě....a co dál?
 

WELCOME EMAIL

Při­jde vám ode mne wel­co­me email s ma­nu­á­lem ke star­to­va­cí sadě a s dal­ší­mi in­for­ma­ce­mi o správ­ném po­u­ží­vá­ní esen­ci­ál­ních olejů a pří­rod­ních pro­duk­tů Young Li­ving. Než ba­lí­ček do­ra­zí, mů­že­te si vše v klidu na­stu­do­vat a roz­hod­ně se ne­vá­hej­te ptát na vše, co vás za­jí­má!

 

FACEBOOK TAJEMSTVÍ ESENCÍ
Nejste na to sami! Při­po­jím vás do naší fa­ce­book sku­pi­ny, kde na­jde­te spous­tu re­cep­tů a tipů, jak po­stup­ně začít s po­u­ží­vá­ním esen­ci­ál­ních olejů a jak je za­řa­dit do vaší denní ru­ti­ny. Na­u­čí­te se tu spous­tu věcí a také se mů­že­te pro­po­jit s ostat­ní­mi, kteří mi­lu­jí esen­ci­ál­ní oleje a zdra­vý ži­vot­ní styl.

Dě­ku­ji za důvěru,
že jste si vy­bra­li
na vaší cestě za
ROVNOVÁHOU
právě mě ...

               S láskou Iv
bottom of page