top of page

Jaké esenciální oleje a difuzéry vybrat

1.JPG

Před tím, než jsem do esen­ci­ál­ních olejů in­ves­to­va­la, udělala jsem si průzkum trhu a zdůvodnila si několik PROČ právě oleje značky Young Living.

 

Tady jsou mé proč…


Pro­to­že kva­li­tu a funkč­nost esen­ci­ál­ní­ho oleje ur­ču­je zdro­jo­vá rost­li­na, její desti­la­ce a tes­to­vá­ní. Za kaž­dou lah­vič­kou čis­té­ho 100% pří­rod­ní­ho esen­ci­ál­ní­ho oleje je ne­sku­teč­ně mnoho práce. Young Li­ving se esen­ci­ál­ní­mi oleji za­bý­vá již 30 let a pe­ču­jí o své rost­li­ny od se­mín­ka přes skli­zeň až k fi­nál­ní lah­vič­ce esen­ce. To zna­me­ná, že jako je­di­ní na světě mají pod kon­t­ro­lou celý pro­ces vý­ro­by a na­sta­vu­jí si své stan­dar­dy a normy té nej­vyš­ší kva­li­ty, které na­zý­va­jí Seed to Seal.


Young Li­ving jako je­di­ná spo­leč­nost rost­li­ny ne­sku­pu­je, ale pěs­tu­je je na více než 30-ti svých vlast­ních far­mách po celém světě. Mohou tak růst v pří­z­ni­vých pod­mín­kách, a to je ne­smír­ně dů­le­ži­té pro sílu rost­li­ny a její výsledné esence. Ta­jem­ství kva­li­ty a čis­to­ty olejů je za­lo­že­no na far­mách a desti­le­ri­ích, kde je peč­li­vě do­hlí­že­no jak na pěs­to­vá­ní, tak na skli­zeň i desti­la­ci.


Esen­ci­ál­ní oleje jsou tak vy­so­ce kon­cen­t­ro­va­né, že stačí pár kapek a celý váš domov oka­mži­tě za­li­je vůně esen­cí...

 

A je­li­kož oleje nejsou jenom o krás­ných vů­ních, ale hlav­ně o zdra­vot­ních be­ne­fi­tech, je dů­le­ži­té si pořídit opravdu kvalitní esence.

Ultrasonické difuzéry

Není difuzér jako difuzér...

Kvalitní oleje a kvalitní difuzér jdou spolu ruku v ruce, jedno bez druhého nefunguje.

Pojď­me si pro­jít pár kri­té­rií, které by každý kva­lit­ní di­fuzér měl splňovat, aby aromaterapie měla ký­že­ný efekt.

 

Ultrasonické tělísko – ne­bo­li disk, je to, co ur­ču­je vý­kon­nost di­fuzé­ru. Ul­tra­so­nic­ký di­fuzér pra­cu­je na prin­ci­pu užití vy­so­ko­frekvenč­ních ul­tra­so­nic­kých vln, kte­rý­mi roz­měl­ní esen­ci­ál­ní oleje na mikro mo­le­ku­ly a po­mo­cí stu­de­né páry (oleje se ne­za­hří­va­jí, jinak ztra­tí všech­ny te­ra­pe­u­tic­ké účin­ky) je roz­pty­lu­je do míst­nos­ti. Di­fuzé­ry Young Living mají ko­vo­vý ul­tra­so­nic­ký disk, který za­ru­čí vy­so­kou os­ci­la­ci. Je do­kon­ce možné ko­vo­vý disk vy­jmout a vy­mě­nit, takže pokud se něco s di­fuzé­rem stane, ne­mu­sí­te ku­po­vat nový.

 

Plast – I když třeba pre­fe­ru­je­te skle­ně­né nebo dře­vě­né di­fuzé­ry, jedná se jenom o je­jich vněj­ší de­sign. Vnitřek kaž­dé­ho di­fuzé­ru je plas­to­vý, a proto je dů­le­ži­té, aby byl z kva­lit­ní­ho plas­tu. Vy­so­ce kon­cen­t­ro­va­né, čisté oleje totiž do­ká­žou levný plast na­leptat.

 

Poslední výhodou je jednoduché použití a manipulace s difuzérem…pak už stačí jen zapnout a benefitovat z těchto úžasných esencí…

bottom of page